سخنان مرحوم ابراهیم چیام در مدح اهل البیت ع و گریه حاضران سنی و شیعه -محرم ۱۳۸۳-کشور سنگال – داکار