جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه آیت الله حائری میبد