خاطرات ( پذیرایی با شیر شتر – موریتانیا )

  • پذیرایی با شیر شتر (موریتانیا)

مردم کشور موریتانیا بسیار میهمان نواز و کریم می باشند، آنان در خصوص پذیرایی از میهمان اداب و رسوم خاصی دارند، یکی از اداب و رسوم آنان این است که هنگام ورود میهمان به منزلشان یک ظرف شیر شتر واغلب در ظرفی چوبی نزد او می آورند، و او می بایست از آن شیر بنوشد، موریتانی ها علاقه بسیار زیادی به شتر و شیر آن دارند، در کوچه ها و خیابانهای شهر نواکشوط پایتخت موریتانیا و همچنین شهرها و روستاها، عصرها که می شود، شتربانان شترهای خود را وارد کوچه ها و خیابانها می کنند و در حضور مردم شیر شتر را تازه می دوشند و به آنان می فروشند، اغلب مردم شیر شتر را درب منزل وآنهم مستقیما از شتر بانان می خرند.

پذیرای با شیر شتر – یکی از مدارس حفظ قرآن – موریتانیا سال ۱۳۸۷

 یکی از مناظر بسیار جالب اینکه در پایتخت موریتانیا خیابانی است که دو طرف آن شتربانانی با گلّه های شتر هستند، که آماده فروش شیر تازه شتر می باشند، یکی از مواد پروتینی که دائماً در مغازه یافت می شود، شیر شتر وفراورده های آن است.

پذیرای با شیر شتر – یکی از مدارس حفظ قرآن – موریتانیا سال۱۳۸۷

ضیافت ناهار در یکی از مدرسه قرآنی موریتانیا سال ۱۳۸۷

ضیافت ناهار در منزل یکی از شیعیان موریتانیا سال ۱۳۸۷