جمعی از فعالان فرهنگی از کشور های سنگال و گینه بیسائو