مدیر کل کتابخانه های استان یزد سرکار خانم دوست فاطمی ها و هیئت همراه