دوره آموزشی تفسیر شناسی – حوزه خواهران فاطمیه (س) اشکذر اسفند ۱۳۹۶