دانشجویان رشته شیعه شناسی دانشگاه یزد همراه با اساتید