بازدید حجج اسلام آقایان اخوان صباغ (رئیس سازمان دارالقرآن های کشور) و نجیمی ( رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد) و هیئت همراه