دانشجویان دانشکده علوم قرآنی میبد بهمراه دکتر خواجه پور معاون آموزش و پژوهش دانشکده