خاطرات (نماز اوّل وقت آقای احمدی نژاد – سنگال)

  • نماز اوّل وقت آقای احمدی نژاد (سنگال)

ریاست ج.ا.ایران آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست خود جهت شرکت در کنفرانس اسلامی به سنگال تشریف آوردند، در روز کنفرانس که تمام رؤسای کشورهای اسلامی حضور داشتند، ایشان موقع اذان ظهر سالن اجتماع را ترک و به نماز خانه کنار سالن کنفرانس که تدارک دیده بودند رفت، وبا امامت آقای رحیم مشایی شروع به نماز خواندن کردند، این برنامه بسیار جالب بود و انعکاس بسیار وسیعی در روزنامه ها و رسانه های کشور سنگال داشت، صبح روز بعد برخی از روزنامه های نوشته بودند رؤسای اسلامی در کنفرانس اسلامی شرکت کرده بودند، ولی تنها رییس جمهور مسلمان فقط آقای احمدی نژاد بودکه نماز اول وقت را اقامه نمود، شیعیان و مسلمانان زیادی با این حقیر تماس می گرفتند و تبریک می گفتند  ودر ضمن دیگر رؤسای کشورهای اسلامی را تحقیر می کردند.

            یکی از دوستان شیعه با حالت خوشحالی اهانت هایی را به رؤسای جمهوری کشورهای اسلامی می کرد و می گفت اینها اصلاً دین ندارند و نماز اول وقت را ترک کرده و تنها آقای احمدی نژاد نماز اول وقت را اقامه نمودند، این شیخ در مقابل برخی از دوستان خیلی تندروی می کرد، ودر حق احمد نژاد بسیار غلو ودر حق رؤسای دیگر کشورها اجحاف می کرد، بنده جمله ای به ایشان گفتم که:شیخنا نماز اول وقت مستحب است ولی اگر اقامه نماز اول وقت موجب تحقیر تعدادی مسلمان بشود حرام است، همانگونه که نماز فرادا خواندن در کنار نماز جماعت کراهت دارد، ولی اگر کسی عمداً نماز فرادا بخواند که تنقیص در شأن امام جماعت باشد وتلویحاً بخواهد بی عدالتی إمام جماعت را به دیگران برساند، این نمازش باطل می شودوگناه بسیار بزرگی کرده است، وی کمی تأمل توأم با سکوتی کرد وچیزی نگفت، برخی از دوستان نیز حرف من را تأیید کردند ، وی نیز این را پذیرفت، بعد سؤال کرد که خوب چرا ایشان در چنین جمعی این حرکت را انجام داد، من گفتم این را نمی دانیم می بایست از خود آقای احمدی نژاد سؤال کرد.