خاطرات ( فروش مسجد – تانزانیا)

  • فروش مسجد (تانزانیا)

در تانزانیا یکی از شیعیان اثنی عشری روزی به من پیشنهاد کرد که شما حاضرید مسجدی را بخرید من در لحظه اول تعجب کردم، وسؤال کردم، آیا شما مسجد هم میفروشید؟ ایشان گفت ما مسجدی در یکی از محله های دار السلام ساخته ایم که برای ما قابل استفاده نیست اگر شما آمادگی دارید که بخرید ما حاضریم به شما بفروشیم، بنده همراه با ایشان به آن مسجد رفتیم و مسجد را دیدیم، و قیمت آن را از یک مبلغ بسیار بالای شروع کرد و در نهایت با تنازلات بسیار زیادی به مبلغ نسبتاً خوبی رسید،بعد بنده به ایشان عرض کردم که فروش مسجد جایز نمی باشد و اگر وقف باشد که مطلقاً جایز نیست و اگر وقف هم نباشد این فروش مسجد ذهنیت خوبی نسبت به شیعه را در بین أهل سنت بجای نخواهد گذاشت، در هر صورت ما این مسجد را نخریدیم وتا آنجای که خبر دارم آنان هم نتوانستند تا کنون آن مسجد را بفروشند.