خاطرات ( جایگاه تفسیر مجمع البیان نزد اهل سنت – موریتانیا)

جایگاه تفسیر مجمع البیان نزد اهل سنت (موریتانیا)

یکی از تفاسیر شیعه که مورد تأیید بسیاری از علمای اهل سنت است، تفسیر مجمع البیان مرحوم امین الاسلام طبرسی می باشد. مهمترین عامل مقبولیت این تفسیر نزد اهل سنت این است که مرحوم طبرسی مباحثی از قبیل قرائات، لغت، اعراب وتناسب السور الآیات را در بسیاری از آیات به طور مفصل از آنها بحث کرده است، واین مباحث از اموری است که بسیاری از علماء اهل سنت پسند می کنند، مضافاً اینکه ایشان به مباحث خلافی چالش زا بین شیعه و سنی ورود پیدا نکرده و از طرح مباحثی که احساسات آنان را جریحه دار کند پرهیز می کند.

روزی بنده خدمت آقای شیخ یحیی بن علوی یکی از علمای ومفسرین بزرگ کشور موریتانیا رسیدم، ایشان یکی از مفسرین معروف این کشور است که سالیان سال است مهمترین درس خود را تفسیر قرآن قرار داده و دروس وی در تلویزیون و رادیو این کشور پخش می شود، در این جلسه که خدمت  ایشان بودیم مباحث مختلفی در خصوص تفسیر قرآن مطرح شد، بنده از ایشان سوال کردم در دروس تفسیر خود از چه تفسیری بیشتر استفاده می کنید، ایشان فرمود مهمترین منبع و مأخذ من در این بحث تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی می باشد، من سالیان سال است که با این تفسیر انس گرفته ام و نکات ناب قرآنی را در آن یافته ام و هرگاه به تفاسیر دیگر مراجعه می کنم نهایتاً ناچارم به این تفسیر مراجعه کنم.

 ایشان در خصوص جایگاه این تفسیر در بین تفاسیر و مباحثی که مرحوم طبرسی در آن اشاره کرده مطالب بسیار ارزشمندی بیان کردند.