خاطرات ( نامگذاری فرزندان به اسم میهمان – سنگال)

نامگذاری فرزندان به اسم میهمان (سنگال)

یکی از سنتهای بسیار پسندیده آفریقایی ها بطور عموم و مسلمانان سنگال بطور خصوص، احترام گذاشتن به میهمان است، اگر شخص محترمی میهمان آنان باشد و زنی در خانواده میزبان، در آن ایام وضع حمل کند، نام میهمان را برای فرزند خود انتخاب می کنند، اگر میهمان مرد باشد و نوزاد دختر نام همسر میهمان برای فرزند خود انتخاب برمی گزینند، بنده در سفری که به روستای دارالهجره (روستای سادات در شهر گوناس واقع در جنوب کشور سنگال) داشتم و چند روزی در آنجا بودم، مولودی در آن ایام متولد شد که نام این نوزاد را، اسم من انتخاب کردند و جالب این است که اسم کامل من را  به او دادند و نام او را «سید محمد شاهدی» گذاردند.