جمعی از دانشجویان دانشگاه پردیس بین الملل شهید صدوقی یزد