حجج اسلام آقایان زمانی (مدیر دفتر اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه کشور)و حسینی راد (مسئول امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان یزد)