آقای دکتر مهدی فاتح راد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و هیئت همراه