دوره تربیت مربی مسجد امام کاظم (ع) بهمراه استاد مهدی فاضلی