آقای دکتر احمد زارع زردینی رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد بهمراه آقای دکتر حمید حمیدیان استاد دانشگاه و حوزه