دانشجویان رشته آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان استان یزد