جمعی از معاونین و کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد